Skip to content

פגישות צוות הפרויקט

ב-2 וב-3 במרץ, שותפי פרויקט GATE נפגשו בקובנה, ליטא, במרכז אוניברסיטת Vytautas Magnus לתלמידים מחוננים.

מקום: קובנה, ליטא
ארגון מוביל: אוניברסיטת Vytautas Magnus
תקופה: 2-3.03.2022

מטרת מפגש זה היא להכיר ולהבין טוב יותר את הצרכים והאתגרים של כל מוסד משתתף, ולברר אילו מגמות שוררות בחינוך ילדים מחוננים. במהלך פגישה זו הוצג פרויקט GATE בהרחבה, נדונו בפירוט יעדיו, תוצאותיו הצפויות ותוכנית הפעילות, והשותפים שיתפו את הידע, הניסיון והציפיות הקשורות לנושא הפרויקט. אחד מימי המפגש הוקדש להבהרת התנאים הרלוונטיים לפרויקט ולהחלטה משותפת על מה שאנו מכנים "ילד מחונן" בפרויקט. ילדים מחוננים ומוריהם וספקי חינוך בלתי פורמלי, חונכים, מיישמים הם קבוצות היעד

ההשפעה הקצרה והארוכה של קבוצות היעד, באמצעות הכלי Impact+ (IMPACT+).

אנו מתכננים לסקור את ההתקדמות לקראת מדדי ההשפעה האיכותיים והכמותיים בכל פגישה. במהלך פגישה זו נדונה גם אסטרטגיית ההפצה, הוצגו אתר הפרויקט והרשת החברתית ונדונו התהליך הצפוי והערכת התוצאות במהלך הפרויקט. הפגישה הייתה מאוד פרודוקטיבית. התחלה טובה, חצי מהעבודה בוצעה, אז כולנו חזרנו עם מוטיבציה והתחלנו עם יצירת התוצר הראשוני.

העיקריות, ולכן המפגש התמקד גם בניתוח

המטרה העיקרית של פגישה זו תהיה לחדד את תוכנית העבודה לתקופה הבאה של הפרויקט, לסקור מה הושג, לסקור כיצד החל הפיילוט, לנתח את המשוב שהתקבל, וכן לשתף את כל השותפים בסטטוס של פעילויות הפצה, הערכה והשפעה.

מקום: ראשון לציון, ישראל
ארגון מוביל: מרכז רון ורדי
תקופה: 01.2023

השותפים דנו בסטטוס הפרויקט, סיום ההוצאה הראשונה – החומר המתודולוגי – שהוא הרקע התיאורטי למורים להכיר בתלמידים מחוננים, כמו גם להבין את החינוך שלהם, לדעת יותר על הכישורים הדרושים כדי להיות מורה לילדים מחוננים, והסכימו לבצע סקירה של החלקים המוכנים, אשר ישמשו לחידוד החומר, אשר יתורגם לאחר מכן לשפות הלאומיות של השותפים – ליטאית, לטבית ועברית. הסקירה העיקרית תיערך על ידי דר' יהודה חיימוביץ', שהוא מאמן מורים מנוסה כשאנחנו מדברים על חינוך לתלמידים מחוננים.

השותפים דנו גם בפיתוח של התוצר השני – תוכנית ההכשרה של GATE – הנעשית באמצעות הניסיון והצעדים שפותחו במהלך אירוע ההדרכה הראשון ואירוע ההדרכה השני שיאורגן במרץ, 2023. השותפים שיתפו רעיונות והסכימו על תוכנית עבודה לפיתוח התוכנית.

עסקנו גם בנושאים כמו הפצה, הערכה, השפעה על קבוצות יעד.

הפגישה הייתה שימושית לפיתוח השותפות בפרויקט ולתהליך קבלת ההחלטות, החשוב להמשך יישום משימות הפרויקט.

במהלך פגישה זו הייתה לשותפות אפשרות ייחודית לבקר בפרלמנט הישראלי ולקיים דיון עם חברי פרלמנט על חינוך לילדים מחוננים בישראל, החשיבות האסטרטגית שלו, גם להציג בפני החברים את פרויקט GATE ורעיונות שאנו עובדים עליהם, כמו גם תוצאות שאנו נציג. להשיג הכל ביחד, ללמוד מהניסיון הישראלי. חוויה ייחודית נוספת הייתה לבקר בגימנסיה  הריאלית ע"ש קררי שם יש להם כיתות לילדים מחוננים ולקיים דיונים של כמה שעות עם מורים לילדים מחוננים ותלמידי כיתות ז'-ח'. הזמן בישראל הלך מאוד פרודוקטיבי: נפגשו אנשים אינטליגנטים, ששיתפו את התובנות שלהם, ניסיונם, שיפרו את הידע בהוראת ילדים מחוננים, דנו בפרויקט GATE שהוצג בהרחבה, החל מפרלמנט ישראל (הכנסת), עיריית ראשון לציון, הגימנסיה הריאלית והרחבת רעיונות במהלך מפגש השותפים במרכז לילדים מחוננים רון ורדי.

פגישה טרנס-לאומית זו תתמקד בדיון בשימוש בתוצאות, כמו גם להסכמה על ההערכה הסופית, קיימות ורעיונות נוספים להמשך פעילויות שיתוף פעולה ושיתוף פעולה. כמו כן, דגש חזק יושם בדוח הסופי שיוגש לאחר סיום הפרויקט.

מקום: ריגה, לטביה
ארגון מוביל: ISMA University of Applied Sciences
תקופה: 11.2023

דילוג לתוכן